torsdag 15 maj 2014

Vasco Graça Moura till minne: Där det talas om skilda slags ”saudade”Till minne av Vasco Graça Moura som avled för två veckor sedan publicerar jag här hans essä om det portugisiska saudade-begreppet. Essän fanns i svensk översättning ursprungligen publicerad i min bok Musiken som föddes bortom haven som utkom 2006.


I Divina Comédia inleds Skärseldens Canto VIII av följande berömda versrader:


Era già l’ora che volge il disio 

Al navicanti e e’ntenerisce il core 
Lo dí c’han detto ai dolci amici addio

1995, då jag översatte den här passagen till portugisiska, gav jag termen disio det värde som närmast motsvarade den, det vill säga desejo (åtrå). Kort efteråt anmärkte Luciana Stegagno Picchio till mig att hon inte förstod varför jag inte hade översatt ordet till saudade. Jag gav henne helt rätt, och redan till den andra tryckningen av ”min” Divina Comédia ändrade jag den ursprungliga översättningen. Den kom att lyda så här:

Era hora em que a saudade aos navegantes
Regressa e os enternece já de cor   
O adeus de amigos doces dito antes                                                 

(Det var den tid då sjömännens längtan
kommer åter och fyller deras hjärta med
ömhet vid minnet av ljuva vänners avsked)

Men först nu, i mitt försök att sätta samman en bibliografi till den här texten, slår det mig att António Sérgio redan 1913, i sin polemik mot Pascoaes rörande begreppet saudade, hade sagt exakt samma sak: ”Om vi förflyttar oss till Italien möter vi begreppet disio-saudade exempelvis hos Dante, i Canto VIII av Skärselden.”  Sérgio, vars ton är nog så ironisk vad gäller Pascoaes och den dåtida ”portugisiska renässansens” dimhöljda, spekulativa fantasifoster, hade tagit sig för att rådfråga en hel rad lexika över andra språk för att visa att det finns motsvarigheter till ordet saudade i dessa. Och han frågar: ”Hur skulle en portugis från det tjugonde seklet förstå att man kan vara utlänning och känna ’saudades’?”
Den frågan, huruvida portugisiskan har eller inte har ensamrätt till ordet och den känsla det svarar mot, är av mycket gammalt datum, men sysselsatte framför allt författare under första hälften av 1900-talet, vilka också sökte utröna vad ordet vill säga.

Carolina Michaëlis de Vasconcellos
Carolina Michaëlis de Vasconcellos framhåller år 1914 den ”fullständiga samstämmigheten” mellan saudade och tyskarnas Sehnsucht, och hon ser redan i kung Dom Sancho I:s kompositioner en uppdelning ”av känslan saudade i dess två främsta beståndsdelar: cuidado och desejo” (omsorg, noggrannhet; vård, försorg, försiktighet; ängslan respektive önskan; åtrå, längtan; lust, begär), varpå hon gör en genomgång av trubadurdiktningen och förklarar ordets etymologi (från latinets solitates, vilket gav upphov till soedade, soìdade, suïdade).
1950 uttalar sig Joaquim de Carvalho myndigt: ”Grundläggande fakta inom känslolivets psykologi räcker för att inskärpa att saudade är ett tillstånd benäget att uppstå inom vilken människas psyke som helst.” Några år senare, 1955, navigerar Sílvio Lima i samma vatten i sina ”Reflexões sobre a consciencia saudosa”  och skriver att saudadebegreppets särskilda, essentiella eller egna temporalitet inte bara är retrotensa och protensa, vilket Joaquim de Carvalho hävdade, utan: ”Det är bådadera, odelbart och samtidigt, eller snarare, alldenstund saudadebegreppets ’pathos’ utspelas i det levande jagets ständigt flytande nu, är det retrotensa, intensa och protensa. Det längtande medvetandet är också förväntansfullt och väntat(…)”.
Bland oss är temat saudade väl definierat alltsedan 1400-talet av kung Dom Duarte, vår förste teoretiker inom ämnet: saudade är för honom ”en hjärtats känsla som härrör från sensualiteten, inte från förnuftet”, vilket han därefter utvecklar så här: ”’suidade’ är egentligen en känsla som fyller hjärtat då det finner sig skilt från någon eller några personer som det med innerlighet älskar, eller som det ser sig tvunget att snart skiljas från. Och denna härrör från de tider och platser där det mycket fröjdats i välbehag. Jag säger innerlighet och välbehag därför att de är känslor som hör hjärtat till, varur i sanning ’a suidade’ föds, snarare än ur förnuft eller sans.”
Efter 1500-talet, under vilket ”a saudade” fann några av sina starkaste litterära uttryck, möter vi fler beskrivningar av denna känsla. Duarte Nunes de Leão definierar den som ”det längtansfyllda minnet av något”, och Gaspar Frutuoso ger den en klart maneristisk touch: ”minha solitaria vida, meus cansados cuidados, meus alongados desejos, minhas saudades crescidas” (”mitt ensamma liv, mina trötta omsorger, mina dröjande önskningar, mina stora ’saudades’.”) Under 1600-talet återvänder António de Sousa de Macedo och Dom Francisco Manuel de Melo till ämnet. Därefter är det fram till slutet av 1800-talet ingen som utarbetar några teorier om ordet. Men det kan i förbigående nämnas att Camilo Castelo Branco i en kuriös text som ingår i Cousas leves e pesadas (Lätta ting och tunga) sarkastiskt iscensätter ett samtal mellan flera författare från det förflutna som diskuterar vem som var först med att teoretisera över begreppet saudade.

Detta teoretiserande återupptas inte förrän under första hälften av 1900-talet, av Pascoaes och Leonardo Coimbra, och av Eduardo Lourenço mot dess slut, ibland i form av polemik (som den mellan António Sérgio och Pascoaes) varvid särskilt de tekniskt ”kyliga” bidragen från Carolina Michaëlis, Joaquim de Carvalho och Sílvo Lima framträder. Det kan i sammanhanget påpekas att Pascoaes, som till en början inte avlägsnar sig mycket från den allmänna meningen (”åtrån till det älskade Tinget eller Väsenet, vilken gjorts smärtsam av dess frånvaro”), småningom överskrider gränsen till rena bakåtsträveridillet, som när han skrivet ”Det Portugisiska Folket skapade ’a Saudade’, därför att den är den enda fulländade syntesen mellan det ariska blodet och det semitiska” …
Vilket innebär att saudadefrågan kom att dryftas som en fråga om nationell identitet först under 1900-talet, det sekel under vilket vi helt tappade fotfästet i förhållande till omvärlden. Till skillnad mot vad som är fallet med teoretikerna, löper temat saudade genom all vår poesi, alltsedan medeltidens Cancioneiros, och i en del prosa utan filosofiska pretentioner, med början i Bernardim Ribeiros levnadsteckningar.

Bernardim Ribeiros
Saudade inbegriper bilden av en situation i det förflutna och en längtan efter att denna skall upprepas. I denna pendelrörelse återskapar saudade i viss mån denna situation i fantasin för att projicera den på nuet, på samma gång som om den vore och inte vore förgången, och även som om den både skulle och inte skulle upprepas. Denna något motsägelsfulla psykologiska mekanism har inget speciellt samband med den ”portugisiska folksjälen”. Den är en egen inre dialektik hos envar som hänger sig åt ett sökande i det förgångna i hopp om att finna eller framkalla en upprepning av en del av det. Därvid inbegriper saudade också en reorientering av varaktighetsbegreppet.  

I den portugisiska kulturen förfogar begreppet saudade över ett eget ord som språket ger oss och som är mer översättligt till andra språk än man i allmänhet föreställer sig; för övrigt, om vi beaktar etymologin bakom ordet ”nostalgi” (från grekiskans nostos, återvändo, + algia, smärta), ser vi att vi inte har förirrat oss särskilt långt. Närmast skulle man i saudade kunna se en blandning av nostalgi och nostomani … Det är bara det att saudade i den portugisiska kulturen har blivit föremål för otaliga förklaringsförsök och yrkanden i en skala av värden som löper från de mest vardagliga (”att känna saudades efter någon eller något”) till de mer egentligt litterära och filosofiska. Och på det sistnämnda planet antar saudade stundom värden som gör anspråk på att vara ontologiska, i det att ordet presenteras såsom motsvarande själva essensen i ”den portugisiska känslan eller sättet att vara”.
Mig förefaller det inte riktigt så. Fruktbarare vore det förvisso att medge att begreppet saudade och dess specifika kulturella uttryck har nått oss från judiska idéer som sedan upptagits av kristendomen och som har att göra med minnet av det förlorade fosterlandet (det jordiska Jerusalem gentemot det himmelska) inför världens och livets flöde och längtan efter att återse det. Det är så det ekar i de platonska versraderna hos Camões, ”Sobre os rios que vão”, ehuru saudade vid många andra tillfällen uppvisar drag som är mindre metafysiska eller skatologiska och mer existentiellt förbundna med livets omedelbara och känslomässiga påtaglighet. Men även Camões skriver mer mänskligt ömsinta saker, vilket man kan se på många ställen i Lírica och i inledningen till sonetten ”Que me quereis perpétuas saudades”. Troligtvis är det så saudade fungerar överallt, även under andra namn och omskrivningar.

Camões
 Hur som helst, begreppet saudade är alltid förbundet med tanken på ett ”förlorat paradis”, med en person, ett ting eller en situation som givit upphov till något gott som sedan förflyktigats och som man skulle vilja vinna åter. ”Med saudade inte bara återfår vi det förflutna som paradis; vi uppfinner det”, skriver Eduardo Lourenço, vars filosofiska utläggning och antropologiska begrundande av det portugisiska ödet har fått honom att tilldela saudade en särskild roll, som ett slags vårt varas kött, som han får att delta i drömmen medan han avvisar att det skulle finnas något typiskt i vårt sätt att vara i världen. Han ser saudade som en kategori av människans tidsuppfattning: ”saudade, nostalgi eller melankoli är modaliteter, modulationer i vår relation som varelser begåvade med minne och känslighet till tiden.” Och han tillägger:”Saudade ingår i bådadera på ett så paradoxalt och märkligt sätt” att den förvandlats ”till en gåta och en labyrint, till sinnebilden för portugisernas märkliga och paradoxala förhållande till sin tid”. Genom att sammanbinda saudade med nostalgi och framför allt melankoli, återför oss Eduardo Lourenço till den europeiska kulturens skapande och saturnaliska sköte. Men vad gäller formerna för dess uttryck, anar han att sången och det diktade ordet var dess första bärare, det vill säga, saudade var något sjunget innan det blev något tänkt.         
I vilket fall skulle jag föredra att i alldagligare termer säga att saudade, sedd i relation till ett portugisiskt öde, även löper risken att fungera som ett alibi, en dålig betalares ursäkt för alla krämpor och laster som vi varit behäftade med i århundraden och är oförmögna att rätta till, och som förvisar Portugal till en jumboplacering i Europa på de flesta områden. Själva nostalgin till imperiet, i sig själv upplevd som en projektion av den dubbla impotensen i en aktiv pseudopricip från vilken mycket gagn ännu borde tillkomma oss, är en form av saudade som numera överförts till idén om ett det portugisiska språkets ”imperium” med nästan sebastianska eller messianska konnotationer. Mycket troligt är att analfabeten och den obildade har upplevt saudades på ett vardagligare sätt än den bildade. Eller deras har inte varit desamma som hans, ty han snärjer sig i en närvarons och frånvarons dialektik som förvandlar den gängse känslan. Eller även när han har saudades och bygger något på dem, hämtar han hos de andra en stor del av det material han använder sig av och tolkar det pro domo sua.


André Aciman
Essäisten André Aciman, som mig veterligt inte är bekant med de data som framlagts här, vidareutvecklar på sätt och vis Sílvio Limas framställning. Aciman är en egyptisk jude från Alexandria som numera lever och undervisar i USA. Hans familj tvingades lämna Egypten på 50-talet, under Nassers tid. Han har ägnat sig åt att återskapa sin barndomstid i sina böcker, varav den senaste, False Papers, har en vältalig undertitel: Essays on Exile and Memory. I en text som för en tid sedan publicerades i The New Yorker (10.7.2000) talar Aciman apropå en dikt av Wordsworth om attityden att stärka eller förtäta nuet genom att erfara det som ett minne, erfara det från framtiden som ett ögonblick i det förflutna. Den som genomför denna övning minns inte det förflutna utan sig själv som i det förflutna föreställer sig framtiden; och det man ser eller väntar sig är inte framtiden utan ens framtida jag som söker det ben som man begravt i det förflutna. Aciman benämner detta ”arbitrage”, en term som han hämtar från finansvärlden och som består i att köpa värden på en marknad för att sälja dem på en annan, varvid man förutser förväntade vinster och konkretiserandet av beslut, även om dessa vinster inte kommer att förverkligas utan förblir enbart virtuella, men i själva verket har det han beskriver mycket att göra med hur mekanismerna och tiden fungerar i en saudade som föregriper, spekulerar och fantiserar om förväntningar, önskningar och uppenbarelser projicerade på framtiden och även reversibla i fråga om tid och plats. Den som känner saudades i nuet, återupplever sig existentiellt i ett förflutet där han föreställer sig en framtid, och det som ”lever” i denna framtid är han själv i sökandet efter att återvinna det förflutna.

Teixeira Pascoaes
Men i dessa virtuella zoner —eller områden som upplevs som sådana — är det bäst att inte teoretisera mer. I denna dossier finns samlade tillräckligt många om än korta exempel som löper från den enkla beskrivande och psykologiska analysen till konstruktionen av en inramande och grundläggande teoretisk arkitektur, stundom svag för att inte säga överspänd, som i fallet Pascoaes. Vad gäller den litterära användningen av begreppet saudade föredrar jag att ge ett personligt exempel som är mer existentiellt förbundet med känslorna, med vardagens känsloliv och dess brister. I en roman som jag arbetar på, och vars avslutning jag skjuter framför mig, kanske därför att jag känner …saudades efter ett lyckligt slut, utarbetar en av huvudpersonerna vid ett tillfälle en katalog över de saudades han känner gentemot en kvinna, för att både han och hon alltid ska kunna placera sig med utgångspunkt från dem och röras av en övning i vilken de när som helst kan sammanfatta sig. Dessa saudades är inte mindre än sju till antalet, även om det ska erkännas att min figur särskiljer några av dem utan att bekymra sig nämnvärt om precisionen men däremot om intensiteten:
Den första saudade är längtan efter ett intensivt men stilla välbefinnande, en känsla som översvämmar kropp och själ och får dem att känna att allt är på sin plats, att allt är bra här och nu och i förhållandet mellan de två, att allt är musik och ljus, att harmonin finns i en inre förståelse som kommer av en ständig spänning av ömhet, intelligens, sensibilitet och åtrå.
Den andra saudade är längtan att få se och höra på nära håll, att vara sida vid sida, att ha ögon som utbyter blickar, ansikten som ses, betagna skratt, ord som sägs eller är som om de blivit sagda, gester som görs eller bara antyds, och känna att detta är naturligt och avsiktligt i de budskap som lämnas genom vart och ett av dessa medel, liksom man har den naturliga förmågan att gissa och tyda allt man verkligen vill säga.   
Den tredje saudade är den som är bunden till de viktigaste stunderna i livet, resor och landskap, människor man lär känna, saker som berättas, förtroenden som med ens blivit nödvändiga, drömmar och föraningar, uttryck som överraskar, ljuseffekter, blommor, ljud från land och hav, musikstycken som så många gånger hörts om natten, färger och smaker, känslor i vilka det inre och det yttre förenas på ett unikt sätt och delas så som man inte kan tro att det kan ha hänt någon annan och där det som redan hänt förblir närvarande och alltmer intensivt och aktivt.
 Den fjärde saudade är beröringens: händer som trycker varandra och stryker över huden, smekningar som vågar sig fram, munnar som möts, sensationer som man kan utantill och vill ha outtömliga, kroppar på randen till att explora av iver, så mycken hunger och törst, frihet och blygsel, otålighet och skygghet, återhållsamhet och löfte, allt i färd att förnyas och bli gränslöst i varje ögonblick, uppfyllt av en ljuvlighet som inga ord förmår beskriva.
Den femte saudade är det praktiska vardagslivets, idéer och projekt, försök och förvissningar, saker som har betydelse, vikt och mått, tjocklek, rytm, konkret existens, reella verkningar, saker som skapas därför att båda ror åt samma håll och är medvetna om detta, saker som är ömsesidigt föranledda och fullkomnade, kombinationer av risktagande och sunt förnuft som man känner ger resultat tack vare ens bemödanden och en glädje över det allvar med vilka de sätts i verket.
Vasco Graça Moura
Den sjätte saudade är den som gör att den ene alltid talar med och är en del av den andra, andas och existerar i henne, åder mot åder, fiber mot fiber, vävnad mot vävnad, muskel mot muskel, att ständigt visa henne sin kärlek på de mest varierande sätt och apropå de mest skilda situationer, med effekter av ljus och skugga, lidelse och yra, oro och glädje, utan att någonsin vilja eller kunna skilja denna kärlek från det egna livet eller förmå vara lycklig på annat sätt.


Den sjunde saudade är den överflödande blandningen av alla de föregående och skapar en dimension i vilken var och en av dem leder till och återvinner alla de andra, som om man tittade i ett kaleidoskop, eller som om man befann sig inne i det och vore en aktiv del av detta universum av samverkande reflexer, av ljusglimtar, spegelspel, färgrika former stadda i ständig förvandling, förtrollande spiraler som ändå är oföränderligt förankrade i tingens hjärta och det egna: det är en saudade som fungerar som en sorts markör i tiden, den glider bakåt och framåt, virvlar åt alla håll, återupplever de föregående, uppfinner de kommande, flätar samman dem med varandra, klamrar sig fast vid förhoppningar, skräms av tillfälligheter och lider, lider, lider av blotta tanken på att befinna sig på dagars avstånd från den älskade, eller timmars, eller att aldrig mer kunna mötas.

Översättning: Hans Berggren, 2005.


Inga kommentarer: