onsdag 6 juli 2011

Världens hjärtslag

När Samuel P. Huntingtons bok om civilisationernas kamp utkom skrev jag att den är en av de viktigaste fackböcker som översatts till svenska (därför att den möjliggjorde både reflektion och debatt). Jag menar fortfarande att det förhåller sig så, men undrar om inte Världens hjärtslag av den franske filosofen Alain Finkielkraut och hans tyske kollega Peter Sloterdijk mycket väl kan kvalificera sig som en parhäst i det avseendet. De säger nämligen något grundläggande om Huntingtons arbete: "Någon clash är inte hans mål, utan hans mardröm", han får inte läsas som en manual för strid, tvärtom: "han uppmanar Västerlandet att inte ingripa i andra kulturers affärer."

Nå, när nu denna kärnfråga är klargjord, så uppstår och återstår alla de andra. Och på den punkten delar filosoferna inte Huntingtons grundsyn. Tvärtom tycks de mena att vi i högsta grad måste formulera, argumentera för och vidareutveckla vad det är vi menar med demokrati och frihet. Att göra det är per definition att lägga sig i Den Andres liv och affärer.

Ett problem som vi européer brottas med, säger de, hör samman med kolonialismen, uppgörelsen med den och därmed upptäckten av Den Andre: att se dennes lidande blev en "vit mans börda" för andra gången. Nu var det inte längre menat som en kolonial suck utan som en självuppgörelse, och i förlängningen det som filosoferna menar urartade till den omvända rasismen:

"Följaktligen är bara en rasism möjlig: den vite mannens rasism. Han ensam bär skulden till våld och utstötning. Han ensam yttrar avskyvärda ting och begår gemena handlingar."

Om man godtar ett sådant tankemönster, och det menar Finkielkraut och Sloterdijk att vi gjort, så kommer despoter som Mugabe inte att passa in i schemat. När den gamle frihetskämpen med rasistiska argument satt Zimbabwe i brand, tvingat de vita bönderna i exil, plundrat landet och skickat ut sitt folk i hunger och nöd, då tiger västintellektuella av rädsla för att åter bli "den vite mannen".

I denna analys har de tunga argument från Doris Lessing, som i sina analyser av händelseförloppet kommer till den entydiga slutsatsen: "Hur många brott har begåtts i namn av det politiskt korrekta? En mördare kan undgå att dömas om han är svart. Det är vad som skett med Mugabe under flera år." De två filosoferna kan resonera utifrån Lessings självupplevda insikt: den omvända rasismen gav Mugabe möjlighet att genomdriva sina brott! Vilken historisk ironi!

Man skulle kunna säga att detta är ett slags plattform för de frågor som diskuteras i Världens hjärtslag. Boken handlar i högsta grad om de tabubelagda ämnen som sedan några årtionden präglar Europa i allmänhet och ett land som vårt eget i synnerhet.

Alltså: kan man diskutera kvinnlig omskärelse utan att vara rasist? Kan man resonera om kulturella värden, kollektiva normer och sociala koder utan att bli anklagad för att vara reaktionär? Kan man, för att bara ta ett ytterligare exempel ifrågasätta den politiska vänsterns projekt utan att bli betraktad som högerpolitiker?

Oavsett om jag tar fler exempel eller inte, så tror jag mig ha ett svar på den här typen av frågor. Svaret är kort och det lyder helt enkelt: Nej! Man kan inte göra det, därför att man då bryter mot ett eller flera tabun.

Finkielkraut och Sloterdijk menar att vi lever i en epok som bara är en spegelbild av romerrikets gladiatorspel: deras blodsunderhållning motsvaras idag av "en permanent världsutställning, ett planetariskt snabbköp med rikedomar, tjänster, kulinariska traditioner, men också religioner, visdom, kultur, politisk verksamhet", ja säger de, "till och med extremismen lyder hädanefter under turismen".

Vad menar de? Jag tror att de menar, att vi är mera tv-tittare än människor, att vi i högre grad är konsumenter än medborgare.

President Roosevelt sa i ett tal att vi kunde hävda vissa friheter: rätten att vara fri från fattigdom, rätten att vara fri från fruktan, yttrandefrihet och religionsfrihet. Det är fyra grundpelare för ett civiliserat samhälle. Men ställ dem mot vår samtid, hur klarar de sig då? Allt fler européer sjunker ner i fattigdom, vi fruktar gatuvåldet och de ökade sociala spänningarna, yttrandefriheten hotas hela tiden, och sist men inte minst: Jihad är raka motsatsen till religionsfrihet, Jihad är det stridsrop som vill förbjuda och förtrycka alla religiösa uttryckssätt som inte tillhör islam. Roosevelt hade haft alla skäl till oro, och det är detta slags oro som författarna formulerar, ibland drastiskt, oftast tänkvärt och hela tiden med ett stort allvar som manar till eftertanke.

Sist vill jag kommentera deras resonemang om den europeiska politiska vänstern. Eftersom jag själv på 1970-talet började mitt vuxenliv inom extremvänstern har jag ett starkt behov av att försöka förstå vad det är som lockar unga människor in i det totalitäras frestelser. Finkielkraut och Sloterdijk erbjuder många ingångar för sådan förståelse. De menar att frestelsen består i vårt behov av underkastelse, vi vill ingå i något som är större än vi själva. "Vi får inte glömma", säger Sloterdijk, "att vänsterradikalismen är en förlorarnas mytologi. Ju mer man förlorar, desto mer rätt har man".

Kan det vara så, att i en förlorarmytologi också känslan av rättfärdighet och godhet blir så stor, att den i sig skapar förutsättningarna för en tystnadens, anpassningens och den politiska korrekthetens kultur? Om det förhåller sig så, kan det också vara lättare att förstå varför Sverige utvecklat en så obehaglig kultur, där det fel sagda och det fel tänkta blir föremål för ett slags sociala och kulturella domstolsförhandlingar. Diskussionen är borta. Bara domarna finns kvar.

Foto: Anders Wikström.

12 kommentarer:

Karl Malghult sa...

Något jag tycker man glömmer apropos vänsterextremismen och 1970-talet är att de som då satt vid makten runtom i världen (kommunistpartierna i öst, socialdemokrater i väst, populister i Latinamerika) alla en gång i tiden räknats till de gamla radikalerna och extremisterna. Hur farligt såg man inte bland de styrande i Sverige på socialdemokratin i början av 1900-talet? Av de "uppgörelser" som skedde under de åren ser jag den gamla vänsterns detroniserande som en av de viktigaste, vad vi har idag är bara skuggan av de folkrörelsepartier som SAP m.fl. en gång utgjorde. Även om de skulle vinna ett val är det ingen som tror att de kommer genomföra några förändringar av samhällslivet.Ditt sista stycke förstår jag inte hur du riktigt menar. Menar du att vänsterradikalismen segrat som ett slags ressentiment i den politiska och kulturella debatten?

Inre exil sa...

Tack för din kommentar. Ja, det är nog väl sammanfattat att det är detta jag menar. Den sammansmältning som skett mellan socialdemokrati, liberalism och socialliberalism kan väl betraktas som ett slags grund för konsensuskulturen. Och just därför är det ingen skillnad att ge sig hän åt sosse-illusioner. Vem är bättre sosse idag än en moderat statsminister? De må vara oense om saker som sjukförsäkringen men i grund och botten representerar de samma politiska klass, för alltid avskuren från sina rötter och sina sociala ursprungsmiljöer (vilket ju naturligtvis också V i högsta grad är).

Bodil Z sa...

Jag tror med Finkelkraut och Sloterdijk att europén eller västerlänningen inte bör dra sig tillbaka till sitt eller sina hörn av världen (om det nu finns några sådana), utan att det är av betydelse att vi arbetar vidare med utvecklandet av demokratin, inte mot andra utan tillsammans med andra och att vi om och om igen undersöker dess halt och bärkraft. Ingen som inte har onda avsikter har någon glädje av att vi lutar oss tillbaka och ägnar oss åt att vårda vår skuld.

En annan sak: det här uttrycket ”omvänd rasism” hör eller ser jag ganska ofta, men jag tycker inte om det. Rasism består i att man på olika grova sätt ger sig på människor på grund av deras etniska tillhörighet. Det spelar ingen roll vilken ”ras” rasisten tillhör. Uttrycket med ”omvänd” skapar bara oklarhet och skuggzoner (där något ont kan gömma sig).

Inre exil sa...

Tack Bodil, det första du säger stämmer väl överens med bokens resonemang och anda.

Det där fula uttrycket omvänd rasism föddes när man försökte visa på att rasism riktad mot européerna också förekom. Vem hade trott det? I oskuldens tid kunde det kanske ändå finnas en poäng i detta. Men i princip delar jag din uppfattning.

markus sa...

Just de två böcker du nämner har jag i hyllan sen flera år, men bara hunnit skumma lite i dem. Skummanden som tyder på att de förklarar skeenden på sätt som de flesta inte vill höra eftersom det bryter mot multikulturalismen som ideologi och vision.

Vad gäller tabut du nämner är det på väg att krackelera, sedan ett par år går den processen allt fortare. Vilket man ser på hysteriska reaktioner när multikulturalismen kritiseras för att den skapar sitt eget våld och nya konfliktlinjer. Det som återstår att se är vad som kommer därefter, om det blir ett nytt vansinne eller tillnyktring. Någon form av våldsamheter är vad jag tippar på.

Inre exil sa...

Markus, visst sker det en förändring men den är alltjämt mikroskopisk. Den svenska offentligheten är sig tämligen lik.

Jag tror att din framtidsprognos är alldeles självklar. De våldsamheter vi ser idag, både här hemma och i de stora europeiska länderna, är bara en liten vindil jämfört med den storm som kommer. Det finns all anledning att frukta den.

Frederick sa...

Thomas och Markus,

Även jag har Finkielkraut/Sloterdijk i hyllan. Där finns en del väsentligheter i den boken, även om också jag bara läst några stycken här och där i den.

Våldsamheter? Ja, kanske. Skräckscenariot (som väl Gudmundson varit inne på) är ju någon sorts lågintensivt krig/gatustrider, där organisationer av typ EDL/SDL och MDF på andra sidan drabbar samman. Eventuella spridda attentat. Skräckscenariot vore om det uppstod en liknande situation som den på Nordirland. Eller ännu värre - en balkanisering med etnisk-kulturella motsättningar.

Ändå ser vi nu en kritik av multikulturalismen och en insikt på sina håll om att mångkultur har en baksida såväl som en framsida. Det är åtminstone en början och jag tror att den kritiken kommer att växa. Det gläder mig att demokratiska (höger)debattörer nu tar ton och därmed på sikt tar bort problemformuleringsprivelegiet från nationalisterna i SD, som aldrig kommer att bidra till en lösning på integrationproblemet. Det skulle de inte vinna något på.

Julia Romanowska sa...

det finns i boken ett mycket bra och insiktsfullt avsnitt, "vi judar", om judehatet. "Vi har gått in i den märkliga tidsålder där föremålen för den europeiska ångern blir mottagare av dess moralpredikningar"... Israel, enbart Israel, måste stå till svars för "brottet att ha föds" och "den starke juden" - judisk styrka är något man knappt uthärdar- bär "skulden till Israel."

Inre exil sa...

Frederick, förvisso är det lågintensiva inbördeskriget i full gång, Enzensberger ägnade det en hel bok tidigt på 1990-talet, och varje dag jag skummar de viktigaste europeiska nyheterna ser jag det.

Julia, detta är en kärnfråga. Först gnällde en hel upplyst opinion om att "judar frivilligt gått till slakt" under Förintelsen, och sedan kom den omvända versionen, "judarna behandlar sin fiender precis som nazisterna behandlade dem". När det gäller judiskheten så är den, globalt sett men alltid i väst, skäl nog för fördömanden. Det ter sig futtigt i sammanhanget, ändå vill jag påminna om att Malmös starke man fann det naturligt att stadens muslimer trakasserade judarna så länge de "inte tar avstånd från Israel".

Det finns ett gammalt talesätt som fungerar än idag: Hur man än vänder sig har man rumpan bak.

markus sa...

Frederick, det du beskriver som skräckscenariot med lågintensiva gatustrider är redan igång. Att det uppstår grupper som EDL är inte direkt förvånande. Mer förvånande är att multikulturalistiska politiker inte förutsett det, speciellt med tanke på att den egna befolkningen länge beskrivits som "rasistisk" och benägen till våld mot främlingar.
Sen får man inte glömma inbyggda motsättningar mellan invandrade grupper.

Hur många tror att den här sortens konflikter kommer att minska framöver?

Frederick sa...

Thomas, Markus

Mitt skräckscenario innefattade väl snarast en upptrappning av de gatustrider som nu äger rum, dvs. en "belfastisering" av gatustriderna, där de mynnar ut i större eller mindre attentat.

Men låt oss hoppas att detta inte besannas.

Kenneth Karlsson sa...

Världens hjärtslag låter som en bok man bör läsa - tack för tipset.

Vänstern har på många sätt satt agendan under de senaste 100 åren vad gäller definition medmänsklighet, rättvisa, frihet; inte minst efter 1968 har man lagt beslag på hela det ideologiska fältet, något som kan märkas i ett tilltagande konsensustänkande inom media, utbildning, och partipolitik. Att bryta mot detta har verkligen inneburit att ställa sig vid sidan av, som att svära i kyrkan, med stor risk för pariastämpling som följd. Minns bara liberalen Per Ahlmarks bok om Vänstern, hur han förlöjligades och marginaliserades (även av mig, på den tiden), när han i själva verket bara sa obekväma sanningar.

Något håller dock på att ske. En öppning, och en polarisering, som kanske kommer att anta våldsamma former, men ändock. Folk vågar börja sticka hål på myterna. Man inser att Vänstern (även den förklädda, till miljöparti, feminism, folkpartiliberalism...osv) inte är att lita på!

Konsensus spricker sönder, den fejkade konsensus som "The Multi Cultural Metropolitan Middle class left-wing Pricks", enligt Pat Condell, i så många år haft ensamrätt på, och som tyvärr fått folk i stugorna, även en sån som jag, att under många år tro att man är dum i huvudet bara för att man tycker sig se problem bakom den retoriska skönmålningen, eller se en annan verklighet bakom den som pumpas ut i etablerade media.

Det är otroligt befriande. Personligen. Och även sett i ett större perspektiv, trots orosmolnen.